خسرو افکار
سرپرست آزمایشگاه مبانی مهندسی برق، کارشناس آزمایشگاه‌های مدارهای منطقی، معماری کامپیوتر، ریزپردازنده، ماشینهای الکتریکی یک، ماشینهای الکتریکی 2،
علی محمد ثنایی
کارشناس آزمایشگاه الکترونیک1- مدار و اندازه گیری 2- سیستم های قدرت
زهرا نصیری مهد
کارشناس آزمایشگاههای الکترونیک 2- مدارهای مخابراتی- تکنیک پالس
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی
   
 
کد پستی: 651754161   تلفن: +98-81-38292505-8  فاکس +98-81-38292631