مسعود رسولی
مسئول آزمایشگاه تنش پسماند
رضا قیامی مجهز
کارشناس آزمایشگاه‌های سیالات، ترمودینامیک و انتقال حرارت
جمشید نعمتی
کارشناس آزمایشگاه مقاومت مصالح
محمدرضا نژاد
تکنسین کارگاه جوشکاری
محمود نژاد
کارشناس کارگاه اتومکانیک
مهدی سیفی
کارشناس آزمایشگاه‌های شکل دهی فلزات و خواص مکانیکی
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی
   
 
کد پستی: 651754161   تلفن: +98-81-38292505-8  فاکس +98-81-38292631