مدیریت > رئیس دانشکده

ریاست دانشکده

 نام:  دکتر رحمن سیفی
مرتبه علمی:  دانشیار مکانیک

ایمیل:  rseifi@basu.ac.ir

وبسایت:https://profs.basu.ac.ir/r-seifi/

تلفن:  38292630-081

فاکس:  38292631-081

آدرس:  همدان- چهار راه پژوهش- دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی کد پستی: 651754161

 

   
.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی
   
 
کد پستی: 651754161   تلفن: +98-81-38292505-8  فاکس +98-81-38292631