مدیریت > معاون آموزشی

معاون آموزشی


نام:  عباس رمضانی

مرتبه علمی:  استادیار برق- الکترونیک

تلفن:  38292632 -081

فاکس:  38292637-081

آدرس:  همدان- چهار راه پژوهش- دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی کد پستی: 651754161
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی
   
 
کد پستی: 651754161   تلفن: +98-81-38292505-8  فاکس +98-81-38292631