معاونتها > معاونت تحصیلات تکمیلی

نام:  عباس فدایی 

مرتبه علمی:  استادیار مکانیک- طراحی کاربردی

ایمیل:  

وب سایت:   http://profs.basu.ac.ir/fadaei/


فاکس:  38292637-081

آدرس:  همدان- چهار راه پژوهش- دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی کد پستی: 651754161
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی
   
 
کد پستی: 651754161   تلفن: +98-81-38292505-8  فاکس +98-81-38292631