سمینارها

1399/04/10
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای آرمین امیری با عنوان «تحلیل انتقال ...
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای آرمین امیری با عنوان «تحلیل انتقال حرارت جاب...
1399/03/24
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای ویزدم تانگای سکسو با عنوان «ارائه ر...
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای ویزدم تانگای سکسو با عنوان «ارائه روشی مبتنی...
1399/02/20
رساله دکتری مهندس صادق قربانحسینی با عنوان «بررسي بهبود خواص مکان...
رساله دکتری مهندس صادق قربانحسینی با عنوان «بررسي بهبود خواص مکانیکی ورق ف...
1398/11/30
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مصطفی السعدی با عنوان « ارائه یک اس...
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مصطفی السعدی با عنوان « ارائه یک استراتژی تخ...
1398/11/30
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مرجان منادی با عنوان «پیش‌بینی توزی...
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مرجان منادی با عنوان «پیش‌بینی توزیع سر...
1398/11/29
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مجید کامران نژاد با عنوان «فهم سؤال...
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مجید کامران نژاد با عنوان «فهم سؤال در سیستم...
1398/11/28
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سجاد فخری با عنوان «بررسی جریان جاب...
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سجاد فخری با عنوان «بررسی جریان جابه¬جای...
1398/11/28
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مریم عبادی صدق با عنوان «بررسی عوام...
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مریم عبادی صدق با عنوان «بررسی عوامل موثر بر...
1398/11/28
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه وکیلی ظهیر با عنوان «ارزیابی ...
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه وکیلی ظهیر با عنوان «ارزیابی اثر مساحت...
1398/11/27
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم حسنا مطیری با عنوان «شبیه سازی عددی...
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم حسنا مطیری با عنوان «شبیه سازی عددی هیدرودین...
1398/11/27
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای آرش غیاث یزدی با عنوان «شناسایی هدف...
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای آرش غیاث یزدی با عنوان «شناسایی هدف در تصاوی...
1398/11/27
پایان‌نامه کارشناسی ارشد آقای امیر قاسمخانی با عنوان «بررسی تحلیل...
پایان‌نامه کارشناسی ارشد آقای امیر قاسمخانی با عنوان «بررسی تحلیلی و ...
1398/11/27
پایان نامه کارشناسی ارشد خام زهره صحرایی با عنوان «مدل‌سازی و حل ...
پایان نامه کارشناسی ارشد خام زهره صحرایی با عنوان «مدل‌سازی و حل مسائ...
1398/11/27
پایان نامه کارشناس ارشد آقای میلاد ابراهیمی با عنوان «ارزیابی مقا...
پایان نامه کارشناس ارشد آقای میلاد ابراهیمی با عنوان «ارزیابی مقاومت ضربه&...
1398/11/26
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای کیان اسدی با عنوان «بررسی اثر شکاف ...
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای کیان اسدی با عنوان «بررسی اثر شکاف وتری در پ...
1398/11/26
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه احمدی با عنوان «طراحی سیستم ک...
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه احمدی با عنوان «طراحی سیستم کنترل تطبی...
1398/11/26
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهدی عبداللهی با عنوان «مطالعه تجرب...
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهدی عبداللهی با عنوان «مطالعه تجربی وصله جو...
1398/11/23
پاین نامه کارشناسی ارشد آقای احسان محمدی پسند با عنوان «ارائه مکا...
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای احسان محمدی پسند با عنوان «ارائه مکانیزمی كا...
1398/11/23
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مینا یعقوبی کیا با عنوان «ارائه مکا...
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مینا یعقوبی کیا با عنوان «ارائه مکانیزمی كار...
1398/11/23
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد احمدی با عنوان «کنترل ربات باز...
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد احمدی با عنوان «کنترل ربات بازو سه درجه...
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی
   
 
کد پستی: 651754161   تلفن: +98-81-38292505-8  فاکس +98-81-38292631