معاونتها > معاونت پژوهشی > شرکتهای دانش بنیان

آیین نامه و فرم های شرکتهای دانش بنیان

سایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهورینرم افزار «دانش بنیان»، مجموعه قوانین دانش بنیان کشور برای سیستم عامل اندروید

  جهت ثبت نام و ورود به سامانه ارزیابی شرکت های دانش بنیان کلیک کنید 

دستورالعمل شرايط و نحوه تاسيس شركت هاي دانش بنيان توسط اعضاي هيات علمي و يا با مشاركت دانشگاه كه به توشيح و تاييد مقام عالي وزارت رسيده است

 

  

  

 

 

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی
   
 
کد پستی: 651754161   تلفن: +98-81-38292505-8  فاکس +98-81-38292631