دانشکده  مهندسی

گروه آموزشی صنایع

 

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی صنایع گرایش سیستم­های اقتصادی و اجتماعی

 

عنوان:

 

مسیریابی-موجودی اقلام دارویی با در نظر گرفتن تخفیف در زنجیره تامین سبز

 

استاد راهنما:

دکتر پروانه سموئی

 

نگارش:

سمیرا کیانی

محل دفاع : آمفی تئاتر دانشکده مهندسی

 

26/8/98 ساعت 15

 

 

چكيده:

زنجیره تامین شبکه‌‌ای از مراکز حداقل با 3 عضو است که ذینفعان این مراکز می‌‌توانند برای رسیدن به یک هدف مشترک با همدیگر همکاری کنند. در این پژوهش، یک شبکه زنجیره تامین سبز اقلام دارویی شامل یک دارو‌‌سازی، یک مرکز توزیع، یک مرکز بازیافت و تعدادی داروخانه مدنظر است که در آن دو نوع مسیریابی انجام می‌‌گیرد. 1. مسیریابی وسایل نقلیه همگن بین مرکز توزیع و داروخانه‌‌ها، 2. مسیریابی وسایل نقلیه همگن مرکز بازیافت بین تمام گره‌‌ها جهت حمل و دریافت مواد بازیافتی. در این مساله مرکز توزیع قابلیت افزایش ظرفیت انبار را از طریق اجاره واحد‌‌های بیشتر داراست. در این تحقیق تقاضای داروخانه‌‌ها برای دوره‌‌های مختلف متفاوت است، همچنین مرکز توزیع می‌‌تواند تخفیف مقداری به داروخانه‌‌های مختلف جهت دارو‌‌های یخچالی و غیر‌‌یخچالی بدهد. در این پژوهش اهداف حداقل کردن هزینه‌‌ها و همچنین میزان آلودگی‌‌های ناشی از دی‌‌اکسید کربن لحاظ شده است. این مساله در بعد کوچک با روش اپسیلون‌‌محدودیت توسط نرم‌‌افزار گمز و در بعد بزرگ با دو الگوریتم فرا‌‌ابتکاری ترکیبی به نام NSGAII-FW و MOSA-FW حل می‌‌شود که بر پایه الگوریتم فوردیس-وبستر و دو الگوریتم فراابتکاری MOSA و NSGA-II قرار گرفته است. برای تنظیم پارامتر‌‌ها از روش تاگوچی بهره برده شده است و از معیار‌‌های مختلفی برای ارزیابی نتایج دو الگوریتم کمک گرفته شده است. نتایج محاسباتی با استفاده از شاخص‌‌های متوسط فاصله از ایده‌‌آل، یکنواختی فضا و پراکندگی نشان می‌‌دهند که NSGAII-FW کاراتر از الگوریتم MOSA است.

کلید واژه: الگوریتم ژنتیک مرتب‌‌سازی نامغلوب فوردیس‌‌وبستر، الگوریتم شبیه‌‌سازی تبرید تدریجی چند‌‌هدفه، مسیریابی-موجودی، تخفیف، زنجیره تامین سبز، روش اپسیلون‌‌محدودیت


 

Abstract:

The supply chain is a network of centers with at least 3 members that the stakeholders of these centers can work together to achieve a common goal. In this study, a discounted green supply chain network is studied, including a pharmacy, distribution center, and recycling center with a number of pharmacies. First, a two-objective integer nonlinear programming model is presented to reduce costs as well as reduce environmental pollutants. Then the problem is solved in the small dimension by the Gaussian software constraint epsilon method and in the large dimension by a hybrid meta-heuristic algorithm called the type 2 Sorting Genetic Furdis_Webster Algorithm and specific routing- Multipurpose inventory. This hybrid algorithm is then compared using the Taguchi parameter adjustment method with another meta-heuristic algorithm called the Fordis-Webster simulation algorithm. Combined with these algorithms, the Fordis Webster is an inventive problem solving method that first calculates cost components using separate matrices. Then all the cost components are aggregated into one matrix and then the matrix is computed as the cumulative row matrix. The first row of this matrix is the same as the first row of the sum matrix and its subsequent rows are the sum of the columns of the same matrix with its corresponding row in the sum matrix. Finally, after the formation of the cumulative row matrix, the optimal order of supply and demand periods is calculated. Comparison of the computational results shows that the FordisWebster Genetic Sorting 2 Algorithm is less efficient than the competing algorithm.

Key words: NSGA-II-FW, SAFW, Inventory-Routing, Discount, Green Supply Chain, Epsilon‌‌Constrant Method.

 

 

Bu-Ali Sina University

 

 Faculty of Engineering

Department of Industrial engineering

 

Thesis submitted for Master of Science in Industrial Engineering -Economic -Social Systems

 

Title

 

Problem Multi-Objective of Inventory-routing of Pharmaceutical items with discount in Green Supply Chain

 

Supervisor:

Parvaneh Samouei (Ph.D)

 

By:

Samira Kiany

 

17 November 2019

 

نام و نام خانوادگی: سمیرا کیانی

محل تحصیل کارشناسی صنایع دانشگاه پیام­نور همدان

محل تحصیل کارشناسی ارشد: دانشگاه بوعلی سینا همدان

مهارت­ها: ICDL،MINITABءَMATLAB، GAMS

 

 

 

 

 

 

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی
   
 
کد پستی: 651754161   تلفن: +98-81-38292505-8  فاکس +98-81-38292631