دانشکده مهندسی

دپارتمان مهندسی صنایع

 

اطالعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی صنایع گرایش بهینه سازی سیستم ها

 

عنوان

مدلسازی و طراحی انبار عبوری موقت  (Dock Cross)با درنظر گرفتن فضا و رضایت خردهفروشان

 

استاد راهنما:

دکتر پروانه سموئی

 

اساتید داور:

دکتر خیرخواه

دکتر خداکرمی

 

ارائه دهنده:

مریم شعاعی

 

تاریخ دفاع:

چهارشنبه 28 آبان ماه 1399 ساعت 14

 

Sina University

Industrial Engineering Department

 

Master’s Thesis Defense Announcement In the field of industrial engineering (Systems Optimization)

 

Title

Modeling and designing a cross dock warehouse considering space and retailer’s satisfaction

 

Supervisor:

Dr. Parvaneh Samoui

 

Author:

Maryam Shoaee

 

Defense Date:

November,18, 2020

 

 

چكيده:

طراحی سیستم ورود کالاها به انبار، چیدمان، جابجایی و خروج کالاها از انبار بسیار حیاتی است تا عملیات انبارها با حداکثر بهره‌وری انجام پذیرد. جهت سرعت بخشیدن به عملیات انبار، استفاده از انبارهای عبوری موقت اهمیت چشمگیری یافته است. استفاده از انبارهای عبوری موقت یک استراتژی توزیع است که نقش مهمی در بالا بردن کارایی شبکههای توزیع و کاهش زمان پاسخگویی به نیاز مشتریان دارد. در این پایاننامه به مدلسازی و بررسی طراحی و چیدمان انبار عبوری موقت پرداخته شده است. چیدمان بهعنوان تخصیص مکانهای کف انبار به خردهفروشان تعریف میشود و ﻫﺪف اﺻﻠﻲ، تخصیص خرده فروشان مختلف به مکانهای کف در دسترس انبار است، بهگونهای که مسافت نهایی طی شده در انبار و نیز فضای خالی انبار حداقل گردند و همچنین رضایت خردهفروشان، از طریق درنظر گرفتن اولویتهای حمل آنها حداکثر گردد. برای هر یک از مکانها، درصد اولویت آن مکان برای خردهفروش مشخص است و مسئله میکوشد تا با در نظر گرفتن این اولویتها، درصد رضایت خردهفروشان را ارتقا دهد.  برای حل مسئله ارائه شده، خوشههای مکانهای کف انبار درنظرگرفته میشوند. هر خوشه گروهی از چند مکان کف انبار میباشد که با یکدیگر همسایه میباشند و یکی پس از دیگری و کنار هم قرار داده شدهاند. مسافت کل طیشده در انبار هم به دو بخش تقسیم می-شود: مسافت طیشده در عملیات برداشت و مسافت طیشده در طول عملیات حملونقل. مسافت طیشده در عملیات برداشت، با فاصله بین نقطه دریافت تا اولین مکان از خوشه تعریف میشود و مسافت طیشده در طول عملیات حملونقل، با فاصله آخرین مکان خوشه تا نقطه حمل تعریف میگردد. عملیات برداشت نیز ممکن است به برداشتن واحدهای لجستیکی مختلف مانند جعبههای کارتنی و جعبههای پلاستیکی تقسیم شود.

این مسئله در بعد کوچک با دو روش اپسیلونمحدودیت تکامل یافته و مجموع وزنی توسط نرمافزار گمز و در بعد بزرگ با دو الگوریتم فراابتکاری NSGA-II و MOGWO توسط نرمافزار متلب حل میشود. برای تنظیم پارامترها از روش تاگوچی استفاده شده است و از شاخصهای مختلفی برای ارزیابی نتایج دو الگوریتم کمک گرفته شده است. در اکثر موارد مقدار تمام شاخصهای استفاده شده، در الگوریتم NSGA-II از الگوریتم رقیب (MOGWO) بهتر میباشد. همچنین از لحاظ زمان حل مسئله نیز، الگوریتم NSGA-II در زمان کوتاهتری قادر به حل مسئله میباشد.

کلید واژه:  انبار عبوری موقت، چیدمان، الگوریتم ژنتیک مرتبسازی نامغلوب، الگوریتم بهینهسازی گرگ خاکستری چندهدفه، اپسیلون-محدودیت تکامل یافته، مجموع وزنی اهداف

 

Abstract:

                  Designing a warehouse entry system, layout, movement and removal of products from the warehouse is critical to maximizing productivity. The use of cross docking has become increasingly important to speed up warehouse operations. Cross docking is a distribution strategy that plays an important role in enhancing the efficiency of distribution networks and reducing customer response times. This Thesis, deals with the modeling and design of a cross dock warehouse. layout is defined as the allocation of warehouse floor locations to retailers and the purpose is to determine the allocation of warehouse floor locations to retailers in order to minimize the distance traveled in the warehouse and the vacant space of the warehouse and also maximizing the satisfaction of retailers by considering their shipping priorities. For each location, the percentage of priority of that location is determined by the retailer and the problem tries to increase the satisfaction percentage of retailers by considering these priorities. To solve the proposed problem, clusters of warehouse floor locations are considered. Each cluster is a group of several warehouse floor locations that are adjacent to each other and are placed one after the other and next to each other. The total distance traveled in the warehouse is also divided into two parts: the distance traveled during the picking up operation and the distance traveled during the transportation operation. The distance traveled during the picking up operation is defined by the distance between the receiving point to the first location of the cluster and the distance traveled during the transport operation is defined by the distance between the last location of the cluster and the carrying point. Picking up operations may also be divided into the picking up of various logistics units such as carton boxes and plastic boxes.

This problem is solved in the small dimension by GAMZ software with two methods: Augmented epsilon-constraint and the weighted sum method. in the large dimension it is solved by MATLAB software with two meta-heuristic algorithms:NSGA-II and MOGWO. Taguchi method has been used to adjust the parameters and different indicators have been used to evaluate the results of the two algorithms. In most cases, the value of all the indicators used in the NSGA-II algorithm is better than the competing algorithm (MOGWO). Also in terms of problem solving time, NSGA-II algorithm is able to solve the problem in a shorter time.

Key words: NSGA-II Algorithm, MOGWO,  Augmented Epsilon Constraint, Weighted Sum,  Cross Dock Warehouse, Layout

 

 

 مریم شعاعی

مهندس صنایع

 

مشخصات فردی:

کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه بوعلی سینا

متولد 1368 – متاهل

محل سکونت : همدان

 

 

اطلاعات تماس:

تلفن : 09365780687

پست الکترونیکی: shoaee.m@gmail.com

 

 

سوابق کاری:

        ·            کارشناس بازرگانی – شرکت رایانه کاران همدان – به مدت 5 ماه

        ·            کارشناس امور اداری و منابع انسانی – شرکت قطعه سازان سینا – به مدت 14 ماه

        ·            کارشناس برنامه ریزی و فروش – شرکت قطعه سازان سینا – به مدت 4 سال و 6 ماه

 

 

مهارت­ها و توانایی­ها:

        ·            توانایی کار با کامپیوتر (مسلط به مجموعه نرم­افزارهای آفیس)

        ·            توانایی ترجمه متون تخصصی با توجه به نیازمندی های کار

        ·            مسلط بر تهیه و تدوین فرمها و دستورالعمل های سازمانی در حوزه های فرآیندی

        ·            مسلط بر سیستم ارزیابی عملکرد و سنجش رضایت (پرسنل، تامین کنندگان، مشتریان)

        ·            آشنایی با اصول MRP و برنامه ریزی تولید

        ·            آشنایی با استاندارد PMBOK و نرم افزار مدیریت و کنترل پروژه (MSP)

        ·            آشنایی با نرم افزار اتوماسیون اداری همکاران سیستم و کارکردهای آن

        ·            مسلط بر نگارش نامه های اداری

        ·            مسلط بر نرم افزار بهینه سازی گمز

        ·            جستجوگر و علاقمند به یادگیری

 

 

مدارک و گواهینامه ها:

        ·            ممیزی داخلی 9001ISO  (سازمان فنی و حرفه ای)

        ·            مستند سازی استاندارد 16949 ISO/TS  (شرکت خدمات مهندسی سیستم گستر سینا)

        ·            مدیریت پروژه براساس الگوی PMBOK (سازمان فنی و حرفه ای)

        ·            تهیه برنامه استراتژیک (سازمان فنی و حرفه ای)

        ·            تجزیه­ و تحلیل سیستم اندازه گیری MSA (شرکت خدمات مهندسی سیستم گستر سینا)

        ·            پیاد ­سازی شش سیگما در سازمان (سازمان فنی و حرفه ای)

        ·            ICDL درجه 1 و 2 (سازمان فنی و حرفه ای)

       ·            نرم افزار متلب (دانشگاه بوعلی سینا)

        ·            گواهینامه شرکت در دوره آموزشی مهندسی تبلیغات (مرکز آموزش بازرگانی)

        ·            گواهینامه شرکت در دوره آموزشی مهندسی فروش مدرن (مرکز آموزش بازرگانی)

        ·            گواهینامه شرکت در دوره آموزشی حمل و نقل و شبکه توزیع (مرکز آموزش بازرگانی)

        ·            کارآموزی کارخانه قطعه ­سازان سینا در زمینه روشهای بهبود کیفیت

 

 

مقالات علمی:

        ·            بهینه سازی و چیدمان انبار عبوری موقت با درنظر گرفتن فضا و رضایت خرده فروشان، دوماهنامه بررسی­های بازرگانی

        ·            مکانیابی انبار جهت توزیع کمک های بشردوستانه با استفاده از الگوریتم تجزیه بندرز، پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستمها، شهریور 1398

        ·            بهینه سازی انبار عبوری موقت در سیستم JIT به کمک روش تجزیه بندرز، فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی

 

 

 

زبان­های خارجی:

انگلیسی 

 

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی
   
 
کد پستی: 651754161   تلفن: +98-81-38292505-8  فاکس +98-81-38292631