مهندسی برق - آزمایشگاه الکترونیک 1 ، مدار و اندازه‌گیری
گروه آموزشی: مهندسی برق
سرپرست: مهندس سید رضا سبزپوشان
مهندسی برق - آزمایشگاه مدار مخابراتی
گروه آموزشی: مهندسی برق
سرپرست: -
مهندسی برق - آزمایشگاه فشار قوی
گروه آموزشی: مهندسی برق
سرپرست: دکتر علیرضا حاتمی
مهندسی برق - کارگاه برق
گروه آموزشی: مهندسی برق
سرپرست: مهندسی حسین مرادیان لطفی
مهندسی برق - آزمایشگاه مبانی برق
گروه آموزشی: مهندسی برق
سرپرست: مهندس خسرو افکار
مهندسی برق - آزمایشگاه تحقیقاتی ریز شبکه و کنترل
گروه آموزشی: مهندسی برق
سرپرست: دکتر محمد حسن مرادی
مهندسی برق - آزمایشگاه سیستمهای کنترل خطی
گروه آموزشی: مهندسی برق
سرپرست: مهندس عباس خانمحمدی
مهندسی برق - آزمایشگاه ماشین های الکتریکی 1و2
گروه آموزشی: مهندسی برق
سرپرست: مهندس سید حسن موسوی
مهندسی برق - آزمایشگاه ریز پردازنده
گروه آموزشی: مهندسی برق
سرپرست: دکتر حمیدرضا کرمی
مهندسی برق - آزمایشگاه مدارهای منطقی و معماری کامپیوتر
گروه آموزشی: مهندسی برق
سرپرست: دکتر سهیل گنجه‌فر
مهندسی برق - آزمایشگاه تحقیقاتی سیستمهای دورعملیات
گروه آموزشی: مهندسی برق
سرپرست: دکتر سهیل گنجه‌فر
مهندسی برق - آزمایشگاه الکترونیک 2
گروه آموزشی: مهندسی برق
سرپرست: دکتر حمیدرضا رشیدی کنعان
مهندسی برق - آزمایشگاه تکنیک پالس
گروه آموزشی: مهندسی برق
سرپرست: دکتر حمیدرضا رشیدی کنعان
مهندسی برق - آزمایشگاه الکترونیک 3
گروه آموزشی: مهندسی برق
سرپرست: -
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی
   
 
کد پستی: 651754161   تلفن: +98-81-38292505-8  فاکس +98-81-38292631